За нас

ЦПО Светман

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦПО „Светман” е създаден през март 2008 година, с получаване на лиценз за Център за професионално обучение #200712556 с решение протокол 5/ 19.03.2008. на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) към Министерството на образованието, даващ право за обучение и издаване на държавни сертификати за професионална квалификация по 34 специалности, 15 професии в общо 7 направления. Секторите са: бизнес и икономика, хотелиерство и туризъм и строителство.

 

Легитимността на центъра може да бъде проверена чрез регистрите на НАПОО, на линк:  ЦПО "СВЕТМАН" ООД_НАПОО регистър

 

ЦПО "СВЕТМАН" - КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ 

Теоретическото и практическо обучение по професии отговаря на най-новите стандарти за практикуването им, отразява прилагането на информационните технологии и развитието на човешките ресурси в различните направления включително работата в екип. За да задоволи потребностите на трудовия пазар, центърът се специализира в обучението по модерни професиите, както и по част от тях.

Преподавателите са квалифицирани специалисти с практически опит и умения за работа с възрастни. Голяма част от тях са рехабилитирани лица, водещи специалисти, ръководители на фирми и институции.

Всяко обучение в ЦПО ”Светман” завършва с изпит, който предполага разработване на проблем с практическа насоченост и тестово теоретично изпитване, съгласно държавните образователни програми.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ДИПЛОМИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ

Държавните документи, които ЦПО "Светман" е лицензиран да издава са документи-образци на МОНМ. След успешното завършване на курс при нас и задължителното полагане на изпит пред комисия, обучаемите получават един от следните документи:  

 

ДЪРЖАВНА ДИПЛОМА - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия)

 Свидетелство за проф квалификация

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

 snimka udostowerenie svetman

Дипломите и Удостоверенията, издадени от ЦПО "Светман" имат воден знак на МОМН и могат да бъдат преведени и легализирани.

 

Безплатен Подарък от Светман

На всички курсисти се издават Europass  certificate (на английски) приложения към сертификатите за професионално образование или обучение. Тези приложения дават допълнителна информация към съдържанието на официалния сертификат, като го прави по-лесно разбираем, особено за работодатели или институции в чужбина.