Проекти

Наши проекти

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ

 

Проектът "Провеждане на обучения по ключови позиции" стартира през месец септември 2008 г. Партньор на ЦПО "Светман" по проекта е "АГРОПЛОД" ООД .

 

По проекта се обучават 61 лица, наети по трудово правоотношение във фирмата на възложителя и неговите партньори. Провеждат се седем на брой обучения с различна продължителност според Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии. Професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по :

  • теория на професията
  • практика по професията

Обученията се провеждат в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" по следните специалности:

  • Хотелиер -Организация на хотелиерството
  • Камериер - Хотелиерство
  • Сервитьор-барман - Обслужване на заведения за обществено хранене
  • Ресторантьор - Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
  • Ресторантьор - Хотелиерство
  • Готвач - Производство на кулинарни изделия и напитки
  • Администратор - Организация на обслужването в хотелиерството

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

АЗ МОГА и АДАПТИВНОСТ

 

По програма на Европейски социален фонд има възможност чрез ваучерова система да се включат заети лица за обучение по ключови компетентности или допълнителна квалификация по професии, за които ЦПО "Светман" има лиценз на НАПОО.

 

Обучението е напълно безплатно за заетите лица. Работодателите нямат ангажименти за запазване на работното място, нито пък финансово обезпечение на курсовете, но с повишаването на професионалните компетентности се повишава и конкурентно способността на фирмата.

 

Механизмът на обучението по приоритетните оси едно и две на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” изисква заинтересованите лица да подадат в бюрата по труда заявления, а работодателят декларация, в които да се посочат желаните обучения и центровете, където ще се проведат те. Обученията се провеждат в извънработно време, вкл. съботни и неделни дни.